ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Papcsák Ügyvédi Iroda ügyfelei számára

Budapest, 2021. július 19. • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 • "személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • "adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • "az adatkezelés korlátozása": a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • "adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • "adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • "címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatoknak e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • "harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • "az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • "adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • gyvédi tevékenység": a jogi képviselet ellátása, a büntetőeljárásban védelem ellátása, a jogi tanácsadás, az okiratszerkesztés, az okirat ellenjegyzése, az ügyvédi tevékenységgel összefüggésben a szerkesztett okiratok és mellékleteik elektronikus okirati formába alakítása, az ügyvédi tevékenységgel összefüggésben letét kezelése és az Üttv. szerinti kiegészítő tevékenység.
 • GDPR;
 • Infotv.;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.");
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ("Sztv.");
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • Üttv.;
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény ("Pmt.").
 • Kapcsolatfelvétel
 • Ügyvédi tevékenység
 • a keletkezett, nem selejtezhető okiratok esetében a megőrzési idő korlátlan.
 • okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz év.
 • ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz év.
 • adózással kapcsolatban - például számla kibocsátása esetén az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított - 8 év.
 • az ügyvéd által szerkesztett végintézkedést, valamint az öröklési jogviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatot tartalmazó más okiratot, illetve az ezekhez kapcsolódóan az ügyvédi tevékenység gyakorlója által kezelt más iratot az örökhagyó hagyatékára vonatkozó teljes hatályú hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követő öt évig kell megőrizni.
 • az okirat ellenjegyzésével nem járó ügyben az ügyvéd által benyújtott cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelem mellékletét képező iratot a kérelem benyújtásától számított tíz évig kell megőrizni.
 • a büntetőeljárásban, peres, hatósági vagy más közhatalmi eljárásban keletkezett vagy felhasznált iratok közül
 • az ügyvédi letétbe vett iratot a letéti szerződés megszűnéséig kell megőrizni.
 • az ügyvédi tevékenység gyakorlója által kötött
 • A www.papcsak.hu honlap adatkezelése
 • Cookie-k (Sütik)
 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek (pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket);
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
 • Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
 • Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en US
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 • egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az érintett által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
 • másfelől az érintett is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
 • Egyéb adatkezelés
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett - a GDPR szerint - tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • az Irodát terhelő jogi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából;
 • a GDPR szerinti további közérdek esetén: népegészségügy területét érintő vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • ha az érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg Irodánk megállapítja, hogy Irodánk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • az Iroda bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végez, vagy ha pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi, illetve a következő jogügyletek előkészítésével és végrehajtásával összefüggésben végez az Üttv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott ügyvédi tevékenységet:
 • gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lévő vagyonrész (részesedés) tulajdonának átruházása,
 • ingatlan tulajdonának átruházása,
 • gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapítása, működtetése, megszűnése,
 • bizalmi vagyonkezelési szerződés vagy bizalmi vagyonkezelés létesítésére irányuló egyoldalú jognyilatkozat,
 • ingó vagyonelem, különösen pénzeszköz, pénzügyi eszköz ellenérték nélkül történő átruházása.
 • a Pmt. 6. § (1) bekezdésében rögzített feltételek (pl.: az üzleti kapcsolat létesítésekor; pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha átvilágításra még nem került sor; ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel)

Tartalomjegyzék

A. Adatkezelő megnevezése 3

B. Fogalom meghatározások 3

C. Alkalmazandó jogszabályok 4

D. Papcsák Ügyvédi Iroda által végzett adatkezelések köre 5

Kapcsolatfelvétel 5

Ügyvédi tevékenység 5

A Honlap adatkezelése 6

Cookie-k (Sütik) 7

E. Adatkezelés, adatbiztonság, adattovábbítás 9

F. Az érintett személy jogai 9

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog 10

Helyesbítéshez való jog 11

Törléshez való jog 11

Adatkezelés korlátozásához való jog 11

Adathordozhatósághoz való jog 11

Tiltakozáshoz való jog 12

Visszavonás joga 12

Jogorvoslathoz való jog 12

HG. Azonosítás 13

Vegyes rendelkezések 14

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Papcsák Ügyvédi Iroda ügyfelei számára

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja az ügyfelek tájékoztatása a Papcsák Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: "Iroda", "Adatkezelő") működésével összefüggő adatkezelésekről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: "GDPR"), az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény ("Üttv."), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.") rendelkezéseinek megfelelően.

Ennek érdekében az Iroda tájékoztatni kívánja ügyfeleit ("érintettek", "látogatók") az általuk megadott személyes adatok kezelésének részleteiről. E tájékoztató célja, hogy az ügyfelek a személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy az Iroda milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli személyes adataikat.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

I. AZ IRODA ADATAI

Név:

Papcsák Ügyvédi Iroda

Székhely:

1054 Budapest, Alkotmány utca 10. III. em. 24.

Rögzítő kamara:

Budapesti Ügyvédi Kamara

Cégkapu elérhetőség:

18719088

Telefonszám:

+36-1-412-0742

Fax:

+36 1 312 5922

E-mail cím

papcsak@papcsak.hu

Honlap elérhetősége:

www.papcsak.hu

Irodavezető ügyvéd:

Dr. Papcsák Ferenc

II. FOGALMAK

A jelen Adatkezelési Tájékoztató és a vonatkozó jogszabályok értelmezésének elősegítése érdekében a legjelentősebb fogalmak meghatározását az alábbiak szerint adjuk meg:

III. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK

IV. ADATKEZELÉS

IV.1. A Papcsák Ügyvédi Iroda által végzett adatkezelések köre

Az adatkezelő által végzett tevékenység: a kapcsolatfelvétel során közölt személyes adatok kezelése

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], valamint az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]

Érintettek köre: Adatkezelővel a kapcsolatot felvevő természetes személyek

Kezelt személyes adatok: név (család- és utónév), e-mail cím, telefonos elérhetőség, a kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adat, az előadott ügy leírása és megoldásával kapcsolatos információk, iratok, elektronikus dokumentumok.

Adatkezelés időtartama: Az Iroda az ügyfelek által megadott személyes adatokat azok kezeléséhez történő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az adatkezelő által végzett tevékenység: ügyvédi tevékenység ellátása és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek

Adatkezelés célja: az egyes ügyvédi tevékenységek ellátása, és azzal kapcsolatban: (i) az ügyfelekkel létrejött megbízási szerződés teljesítése, (ii) jogi kötelezettségek teljesítése, (iii) ügyfelekkel történő kapcsolattartás, (iv) számlázás és (v) az Iroda követeléseinek érvényesítése

Adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], valamint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

Érintettek köre: az Iroda ügyfelei (megbízói)

Kezelt személyes adatok: az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre az egyes ügyvédi tevékenységektől és az ahhoz kapcsolódó tevékenységektől függően változó lehet, de elsődlegesen az a jogi képviselet ellátásához, ill. az okiratszerkesztéshez, és az ügy leírása során megadott személyes adatok, valamint minden további, a teljesítés során átadott információ, különösen:

név, lakcím, tartózkodási hely, anyja neve, születési hely és idő, e-mail cím, telefonszám, állampolgárság, azonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél) száma, lakcímkártya száma, személyi azonosító, adóazonosító, arckép, a kapcsolattartó, képviselő neve, e-mail címe és telefonszáma, ügyfél által előadott tényállás (ideértve például: az előadott ügy leírása és megoldásának módjával kapcsolatos információ, iratok, elektronikus dokumentumok), az egyes ügyvédi tevékenységek ellátása érdekében a jogszabályok és a gyakorlat által elvárt esetleges további adatok, számlázási adatok.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama elsődlegesen a jogszabályok által meghatározott időtartam, másodlagosan a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő). Ennek megfelelően az adatkezelés időtartama különösen az alábbiak szerint alakulhat:

a) az ügy érdemében hozott határozatot, illetve végzést az eljárás jogerős vagy végleges lezárultát követő öt évig,

b) az eljárással összefüggésben kezelt olyan iratot, amely az eljáró bíróság, hatóság vagy más közhatalmi szerv kezelésében nem található meg, az eljárás jogerős vagy végleges lezárultát követő öt évig,

c) az a)-b) alpont hatálya alá nem tartozó iratot az eljárás jogerős vagy végleges lezárultát követő egy évig

kell megőrizni.

a) megbízási szerződést az abból fakadó jogosultságok elévüléséig,

b) letéti szerződést az annak megszűnését követő tíz évig

kell megőrizni.

Az Iroda által fenntartott honlaphoz bárki személyes adatai közlése, valamint kiléte felfedése nélkül hozzáférhet, szabadon és korlátozásmentesen szerezhet információkat a honlapon tárolt valamennyi tartalomból.

A honlap az Irodától független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók ezért felhasználói adatokhoz juthatnak.

A honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért azonban Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén.

A sütik feladata:

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés időtartama:

Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató:

https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az érintett számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika):

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az Iroda oldalát, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat - például a NID és SID cookie-kat - használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az érintett legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a "__ga" cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics - az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt - felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetések jelenhessenek meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookie-k: A korábbi látogatók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogatók tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban az érintett elfogadja a cookie-k tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben az érintett nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található:

Az adatok fizikai tárolási helyei:

Az érintett személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az érintett személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek Adatkezelő kezelésébe:

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:

Az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az Iroda rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az Iroda fér hozzá.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban nem rögzített egyéb esetekben az iroda az adatkezelésről külön tájékoztatást ad.

IV.2. Az adatkezelés jogszerűsége

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a vonatkozó előírások szerint kezeli, és a IV.1. pontban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Jogszabály, ill. hatóság előírhatja a kezelt adatok kötelező továbbítását.

IV.3. Adatbiztonság

Az Iroda gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amellyel biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok az illetéktelen hozzáférésekkel szemben védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

IV.4. Adattovábbítás

Az Iroda tevékenysége keretében kezelt személyes adatokhoz kizárólag az Iroda tagjai és azon munkavállalók jogosultak hozzáférni, akiknek a személyes adat megismerése az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Tekintve, hogy az Iroda több ügyvéddel is szoros együttműködésben dolgozik, ezért az adatokat ezen együttműködő partnerek is megismerhetik.

A személyes adatok átadhatók továbbá az ügyvédi megbízás teljesítésében közreműködő egyéb személyek (pl. ellenérdekű fél, hatóságok, bíróságok, szakértők, közjegyzők, stb.) részére, valamint a megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan igénybe vett egyéb személyek részére, akiknek közreműködését, illetve igénybevételét az ügyfél jóváhagyta.

Az adatok átadhatók az Iroda könyvelését végző cégnek, valamint az IT és tárhely szolgáltatást végző cégeknek.

IV.5. Az érintett jogai

Adatkezelő biztosítja, hogy az alábbiak szerint érvényesüljenek az érintettek jogai.

Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az alábbi módok bármelyikén előterjessze: postai úton, e-mail útján, illetve telefonon keresztül.

Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A kérelem megtagadásáról Adatkezelő szintén e határidőn belül dönt és tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Adatkezelő az érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az érintett személyazonosságát igazolta.

Adatkezelő az érintettek - alább részletezett - kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

a) Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

A személyes adatok kezelésére vonatkozóan az Iroda jelen Adatvédelmi Tájékoztató útján ad tájékoztatást.

Adatkezelő az érintett kérelmének hiányában is - e-mail útján - tájékoztatást nyújt az érintettnek az adatkezelésnek e tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

b) Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

c) Törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog"):

Az érintett kérésére Adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Az adatok törléséhez való jog nem illeti meg az érintettet amennyiben az adatkezelés szükséges:

d) Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás alatt álló személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

e) Adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul vagy szerződés teljesítése érdekében szükséges, és az adatkezelés automatizált módon történik, az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az irodánk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

f) Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Iroda jogos érdekén alapuló, a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

g) Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

h) Jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: NAIH, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu ; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ; telefonszám: +36-1/391-1400), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

V. AZONOSÍTÁS

Az Iroda tájékoztatja az ügyfeleket, hogy az ügyvédi tevékenység ellátása vonatkozásában az Üttv. és szerinti azonosítási és a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség terheli, amely az ügyfél személyes adatainak megismerésével és kezelésével járhat.

Az Üttv. szerinti azonosítás

A jogi tanácsadásra adott megbízás kivételével a megbízási szerződés megkötése előtt az Iroda elvégzi az ügyfél, illetve a képviseletében eljáró személy azonosítását.

Az Iroda azt a természetes személyt, akit nem ismer, vagy akinek a személyazonosságát illetően kétsége merül fel, személyazonosításra alkalmas okmánya megtekintésével azonosítja.

Az Iroda a természetes személy adatainak a nyilvántartott adatokkal való egyezőségének és az általa bemutatott okmányok érvényességének ellenőrzése érdekében a központi nyilvántartásokból elektronikus úton adatokat igényelhet (például: természetes személyazonosító adatok; állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT-állampolgár jogállás; lakcím; arcképmás; aláírás).

A jogi személyt vagy más szervezetet az Iroda a jogi személyt vagy más szervezetet nyilvántartó hatóság nyilvántartása vagy az abból származó - akár nem hiteles - kivonat alapján azonosítja.

A közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat ellenjegyzését megelőzően az Iroda - a személyazonosság és az okmány érvényességének ellenőrzése érdekében - a fentiek alkalmazásával azonosítja a jognyilatkozatot tevő személyeket, szervezeteket, valamint az azok képviseletében eljáró személyeket.

A Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás

Az Irodát ügyfél-átvilágítási kötelezettség terheli amennyiben:

és

együttes fennállása esetén.

Az ügyfél-átvilágítás során az Iroda - szükség szerint és az azonosításon túl - a Pmt. által előírt további adatok megadását követelheti meg (pl.: tényleges tulajdonosra vonatkozó adatok, közszereplői minőség) és rögzítheti.

Az adatkezelő tájékoztatja továbbá az ügyfeleket, hogy a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a bemutatott okiratokról másolatot készíthet.

VI. Vegyes rendelkezések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról az érintetteket minden adatkezelés tekintetében a honlapján közzétett közlemény útján tájékoztatja.

Budapest, 2021. július 19.